Põhikiri

Läänemaa Naiste Tugikeskus
PÕHIKIRI

1. ÜLDSÄTTED
1.1 Mittetulundusühingu nimi on Läänemaa Naiste Tugikeskus, lühidalt LNT.
1.2 Läänemaa Naiste Tugikeskus on isikute vabatahtlik ühendus, mille eesmärgiks ei ole majandustegevuse kaudu tulu saamine
1.3 Läänemaa Naiste Tugikeskus asukohaks on Eestimaa, Lääne maakond.
1.4 Läänemaa Naiste Tugikeskuse majandusaasta on 01 jaanuar -31 detsember

2. EESMÄRGID JA PÕHIMÕTTED
2.1 LNT tegevuse põhieesmärgiks on võitlus naistevastase vägivalla erinevate vormidega (füüsiline, seksuaalne, psühholoogiline, majanduslik, vaimne jm vägivald, sh inimkaubandus ja prostitutsioon) läbi ennetustöö ja vägivalla ohvrite abistamise ning üldise soolise võrdõiguslikkuse edendamise kaudu ühiskonnas.
Naistevastase vägivalla all mõistame igasugust soolisel erinevusel põhinevat vägivalda, mille tulemuseks on, või mis võib tõenäoliselt lõppeda füüsilise, seksuaalse või psühholoogilise kahjustuse või kannatuse tekitamine naistele; kaasa arvatud sellise tegevusega ähvardamine, sunniabinõude tarvitamine või vabadustest ilmajätmine avaliku või eraelu sfääris.
2.2 LNT esmaseks eesmärgiks on abistada lähisuhte vägivalla all kannatavaid naisi (vajadusel koos lastega) ning aidata neil vägivalla ringist väljuda.
2.2.1 LNT pakub naistevastase vägivalla ohvritele järgmisi teenuseid:
– varjupaigateenus:
– kriisinõustamine:
– sotsiaalnõustamine;
– psühholoogiline nõustamine;
– psühhoteraapia;
– juriidiline nõustamine;
– tugiisiku teenuse pakkumine;
– muud ohvrit toetavad teenused.
2.4 LNT osaleb ohvrit abistava tugivõrgustiku loomisel ja tugivõrgustiku töös.
2.4 LNT arendab koostööd teiste maakondade samalaadsete organisatsioonidega, teeb koostööd riigi- ja omavalitsusorganite ning teiste organisatsioonidega.
2.5 LNT töötab välja ja viib ellu projekte ning programme naistevastase vägivalla ennetamiseks, ohvrite abistamiseks ja avalikkuse teavitamiseks.
2.6 LNT korraldab koolitusi, seminare, konverentse oma liikmetele
ja teistele isikutele.
2.7 LNT organiseerib avalikke üritusi ja avaldab teavet oma tegevuse kohta.
2.8 LNT teeb ettepanekuid oma tegevuse eesmärkidega seonduvate õigusaktide, strateegiate, tegevuskavade jm vastuvõtmiseks, muutmiseks ja täiendamiseks; arendab majandustegevust oma eesmärkide saavutamiseks.
2.9 LNT maksab stipendiume, toetusi vastavalt juhatuse poolt vastu võetud korrale.

3 LIIKMEKS VASTUVÕTMISE, VÄLJAASTUMISE NING VÄLJAARVAMISE TINGIMUSED JA KORD

3.1 LNT liikmeks vastuvõtmist võib taotleda iga isik, kes soovib arendada LNT eesmärkidega kooskõlas olevat tegevust.
3.2 LNT liikmeks astumiseks esitab kandidaat LNT juhatusele kirjaliku avalduse, milles kohustub järgima ühingu põhikirja.
3.3 LNT liikmeks vastuvõtmise otsustab juhatus või põhikirja punktos 2.1 toodud juhul üldkoosolek.
3.4 LNT-st väljaastumine toimub liikme sellekohase kirjaliku avalduse alusel või juhatuse otsusega.
3.5 Juhatus kustutab väljaastumisavalduse esitanud liikme LNT liikmete nimekirjast kahe kuu jooksul avalduse esitamisest.
3.6 Liikme võib ühingust välja arvata juhatuse otsusega, kui:
3.6.1 .Liige kahjustab oma tegevusega LNT head nime või mainet või tema tegevus ei ole kooskõlas LNT eesmärkidega;
3.6.2 Liige on jätnud täitmata muu olulise kohustuse LNT ees.
3.7. Liikme väljaarvamise otsustab LNT juhatus oma koosolekul, teatades sellest väljaarvatavale liikmele kirjalikult 2 nädalat enne koosoleku toimumist. Väljaarvataval liikmel on õigus esitada oma suuline või kirjalik selgitus väljaarvamise küsimuse arutamisel Väljaarvamise otsus on vastu võetud, kui selle poolt on 2/3 juhatuse liikmetest.
3.8 Juhatuse poolt väljaarvatud liikmel on õigus nõuda väljaarvamise küsimuse otsustamist väljaarvamisele järgneval LNT üldkoosolekul.

4 LIIKMETE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED
4.1 Liikmel on õigus:
4.1.1 osaleda hääleõigusega üldkoosolekul;
4.1.2. olla valitud juhatuse liikmeks;
4.1.3. saada juhatuselt teavet ühingu tegevuse kohta;
4.1.4. kasutada ettenähtud korras ühingu vara.
4.2. Liige on kohustatud:
4.2.1. järgima ühingu tegevuses osalemisel põhikirja ja juhatuse ning üldkoosoleku otsuseid.
4.2.2 teatama juhatusele ühingu liikmete arvestuse pidamiseks oma elukoha aadressi ja isikukoodi ning teatama uued andmed hiljemalt ühe kuu jooksul peale nende muutumist.

5 ÜLDKOOSOLEK
5.1 LNT kõrgeimaks organiks on üldkoosolek, millel igal liikmel on üks hääl.
5.2 Üldkoosoleku pädevuses on:
5.2.1 põhikirja ja eesmärgi muutmine;
5.2.2 juhatuse liikmete valimine;
5.2.3 LNTst liikmest väljaarvamise ja liikmeks vastuvõtmise lõplik otsustamine, kui juhatuse vastava otsuse peale on kaevatud;
5.2.4 muude küsimuste otsustamine, mida ei ole seaduse või põhikirjaga antud teiste organite pädevusse.
5.3 . Üldkoosoleku kutsub kokku juhatus seaduses või põhikirjaga ettenähtud juhtudel ja korras, samuti siis, kui ühingu huvid seda nõuavad.
5.4 Juhatus teavitab liikmeid üldkoosoleku kokkukutsumisest seaduses sätestatud korras.
5.5 Üldkoosolek on otsustusvõimeline, kui sellel osaleb või on esindatud üle poole liikmetest.
5.6 Üldkoosoleku otsus on vastu võetud, kui selle poolt on üle poole koosolekul osalenud liikmetest kui põhikiri või seadus ei näe ette suurema häälte enamuse nõuet.
5.7 Üldkoosoleku otsus loetakse vastuvõetuks koosolekut kokku kutsumata, kui otsuse poolt hääletavad kirjalikult kõik mittetulundusühingu liikmed.

6 JUHATUS
6.1 Juhatus, mis koosneb kahest kuni viiest liikmest, esindab ühingut õigustoimingutes ja juhib tema igapäevast tegevust.
6.2 Juhatuse igal liikmel on õigus esindada mittetulundusühingut kõikide tehingute tegemisel, kui seaduses ei ole sätestatud teisiti.
6.3 Juhatuse liikmed valib üldkoosolek ametisse tähtajaga kolm aastat.
6.4 Juhatuse liikme võib üldkoosoleku otsusega igal ajal, sõltumata põhjusest, tagasi kutsuda. Temaga sõlmitud lepingust tulenevad õigused ja kohustused lõpevad vastavalt lepingule.
6.5 Juhatuse otsuse langetamiseks on vajalik juhatuse liikmete häälteenamus.
6.6 Juhatus omab õigust otsustada kõiki strateegia, planeerimise ja juhtimisega seotud küsimusi, mis pole põhikirja kohaselt jäetud üldkoosoleku pädevusse.
6.7 Juhatuse pädevuses on:
6.7.1. pidada LNT liikmete arvestust;
6.7.2 koostada LNT eelarve ja tegevusplaan;
6.7.3 kasutada, käsutada ja vallata vastavalt seadusele ja põhikirjale mittetulundusühingu vara;
6.7.4 korraldada mittetulundusühingu raamatupidamise vastavalt raamatupidamise seadusele.

7 ÜHINEMINE, JAGUNEMINE JA LÕPETAMINE

7.1 . LNT ühinemine, jagunemine ja likvideerimine toimuvad seaduses ettenähtud korras.
7.2 Likvideerijateks on juhatuse liikmed.
7.3 Kui pärast kõigi varaliste nõuete rahuldamist tekib varade jääk, antakse vara üle samalaadse eesmärgiga tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute ja sihtasutuste nimekirja kantud ühingule.

Läänemaa Naiste Tugikeskus MTÜ põhikiri on kinnitatud 30.10.2013 asutamislepingu lisana.