Tutvustus

Alates 1. augustist 2018 pakume taas vägivalda kogenud naistele riigi toetusel esmast kriisinõustamist, juhtumipõhist nõustamist, psühholoogilist ja juriidilist nõustamist, juhtumikorraldust (sh suhtlemine ametiasutustega, politseiga, kohtuga jne), vajadusel turvalist majutust.

Ära jää oma murega üksi, võta meiega ühendust!

Läänemaa Naiste Tugikeskus pakub abi naistevastase vägivalla all kannatavatele naistele. 

Vägivallast on väljapääs. Aitame Sul seda leida. 

Helista telefonil 5042300  või kirjuta laanenaistetugi@gmail.com
Hiiumaal 51 977 170 hiiumaanaistetugi@gmail.com
Tasuta teenused: esmane kriisinõustamine, juhtumipõhine nõustamine, psühholoogiline ja juriidiline nõustamine, majutusteenus.
Meie Facebook-is: Lääne Naiste Tugikeskus
MTÜ Läänemaa Naiste Tugikeskuse tegevusi saab toetada, tehes annetuse. Palun märkige makse selgitusse, kas tohime Teie nime tänutäheks siin lehel avaldada.
LÄÄNEMAA NAISTE TUGIKESKUS
Swedbank EE512200221059798469  Oleme tulumaksusoodustusega ühenduste nimekirjas

Kutsume andma tagasisidet naiste tugikeskuse teenusele!

Naiste tugikeskustesse üle Eesti pöördus 2020. aastal abi saamiseks 2563 naist. Teadmine naiste tugikeskuste pakutavatest teenustest on iga aastaga tõusnud ning inimesed julgevad üha enam abi saamiseks tugikeskustesse pöörduda. Samuti on tugikeskustel hea koostöö politsei, ohvriabi ja kohalike omavalitsustega, mille töötajad suunavad vajadusel kannatanu majutuse või nõustamise saamiseks tugikeskustesse. Selleks, et saada aimu naiste endi kogemustest antud teenusega korraldab Sotsiaalkindlustusamet koostöös Kantar Emoriga uuringut, kus soovime tugikeskustega kokku puutunud naistelt tagasisidet abi saamisest. Kogemuste kaardistamine ning tagasiside on vajalikud, et arendada teenust veelgi enam kasutajate vajadustele vastavaks, et olla abivajajatele lähedal ning toeks igaühe individuaalset olukorda arvestades.

Kui sa oled läbi naiste tugikeskuste saanud abi ning nõustamist või oled kasutanud nende turvalist majutust, siis palun leia hetk ja vasta küsimustikule. Küsimustikule vastamine võtab aega 10-15 minutit. Sinu isikuandmed on anonüümsed ning neid ei edastata uuringufirmale. Sinu vastuseid ei seota kuidagi sinu andmetega ning vastuseid analüüsitakse üldistatud ja anonüümsel kujul.  Küsimustikule vastamiseks klikake siia

Oставь обратную связь услугам женского опорного центра.

В 2020 году в женские опорные центры по всей Эстонии обратилось 2563 женщины. Осведомленность об услугах, предлагаемых женскими опорными центрами растет с каждым годом и люди все смелее обращаются в опорные центры за помощью. У опорных центров также хорошо налажено сотрудничество с полицией, помощью жертвам и местными самоуправлениями, сотрудники которых при необходимости направляют пострадавших в опорные центры для получения консультации или размещения. Для того, чтобы получить лучшее представление об опыте данных услуг у самих женщин, Департамент Социального Страхования в сотрудничестве с Kantar Emor проводит исследование, в котором мы хотим получить обратную связь о получении помощи от женщин, которые сталкивались с опорными центрами. Сбор опыта и обратной связи необходимы для того, чтобы развить услуги и еще лучше подстроить их под потребности пользователей, чтобы быть ближе к тем, кто нуждается в помощи и поддерживать каждую в соответствии с ее индивидуальной ситуацией.

Если Ты получила в женском опорном центре помощь и консультацию или пользовалась их безопасным размещением, то найди, пожалуйста, несколько минут и заполни опросник. Это займет примерно 10-15 минут. Твои личные данные останутся анонимными и не будут переданы исследовательской фирме. Твои ответы никак не будут связаны с Твоими данными, результаты будут анализироваться только в обобщенном и анонимизированном виде.

Для того, чтобы заполнить опросник, нажми на следующую ссылку: Küsimustikule vastamiseks klikake siia

Teenuse üle teeb järlevalvet Sotsiaalkindlustusamet.