Psühholoogiline nõustamine ja psühhoteraapia

Psühholoogiline nõustamine on koostöösuhe, mille käigus nõustaja aitab kliendil lahti mõtestada oma elu probleemsed olukorrad. Koos kliendiga arutletakse võimalike põhjuste üle ning püütakse leida lahendusi, mis aitaksid saavutada parimaid võimalikke tulemusi selles olukorras. Nõustamine tähendab vestlust, mille käigus saab klient oma mõtetele vastukaja ning küsimustele vastused.
Nõustamise eesmärkideks on :
parandada kliendi heaolu, leevendada tema pingeid, lahendada kriise ja probleeme, samuti edendada iseseisvust probleemide lahendamisel; toetada kliendi toimetulekut saavutamaks  adekvaatset enesehinnangut, suuremat enesekindlust, oskusi ja enesetõhusust valikute ja otsuste tegemisel ja enesele püstitatud eesmärkide saavutamisel; õpetada paremat arusaamist iseendast, oma võimetest ja olukordadest.
Psühholoogiline nõustamine viiakse läbi privaatses nõustamisruumis eelnevalt kokkulepitud aegadel ja nõustamiskordade arv lepitakse nõustajaga kokku.
Naistevastase vägivalla ohvrite puhul rakendatakse individuaalnõustamist, ema ja laste nõustamist või grupinõustamist. Paarinõustamist ei teostata. Psühholoogilist nõustamist osutavad erialase kõrgharidusega psühholoogid, kes on saanud naistevastase vägivalla alase täiendkoolituse.

Psühhoteraapia on põhjalik, eesmärgipärane ja planeeritud raviviis või terapeutiline sekkumine, mis põhineb üld- ja erikoolitusel käitumishäirete ja häirunud seisundite kohta või laiematel isiklikel arenguvajadustel seoses psühhosotsiaalsete ning psühhosomaatiliste tegurite ja põhjustega.
Psühhoteraapia eesmärgiks on leevendada või kõrvaldada väljakujunenud sümptomeid, muuta häirunud käitumis- ja mõtteviise ning edendada patsiendi küpsust, arengut, vaimset tervist ja heaolu.
Psühhoteraapiat viiakse läbi individuaalselt või grupis. Lapsega viib psühhoterapeut teraraapiat läbi tulenevalt lapse soovist, kas koos emaga või individuaalselt.
Psühhoteraapiat viiakse läbi psühhoterapeudi ja patsiendi/kliendi struktureeritud kohtumisel.

Psühhoterapeudi tööülesanded:
Kliendi probleemide tuvastamine, seisundi hindamine ja kontseptualiseerimine. Psühhoterapeutilise usaldusliku suhte loomine psühhoterapeudi ja kliendi vahel.
Terapeutilise kokkuleppe koostamine – eesmärkide püstitamine, raviprotsessi planeerimine ja strateegiate loomine, raviplaani koostamine.
Raviplaani realiseerimine, vastavalt omandatud teaduspõhise psühhoteraapia meetodi ja tehnikate rakendamine.
Hindamine ja tagasiside. Psühhoterapeutilise protsessi hindamine. Raviplaani kohandamine, vajadusel muutmine. Tulemuste hindamine.